AKTUÁLNĚ

INFORMACE PRO RODIČE 

* VYZVEDNUTÍ OSOBNÍCH VĚCÍ DÍTĚTE

Prosíme rodiče, jejichž děti již nebudou v tomto školním roce docházet do mateřské školy, aby si přišli vyzvednout v týdnu od 15. 6. - 19. 6. 2020 osobní a jiné věci dítěte. Zároveň bude provedeno vyúčtování a vrácení plateb za neuskutečněná divadelní představení. 

Děkujeme za pochopení. 

* DOCHÁZKA DĚTÍ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Žádáme rodiče docházejících dětí, aby z důvodu konečného vyúčtování stravného, nahlásili červnovou docházku svých dětí. Toto je třeba učinit do pondělí 22. 6. 2020 do 9.00 hod.

* PLATBA ŠKOLNÉHO ZA OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

Školné za období letních prázdnin (červenec + srpen) bude rodiči nahlášených dětí hrazeno hotově do pondělí 22. 6. 2020 ve výši 280,-Kč/měsíc


DŮLEŽITÉ !!!

DO ZÁLOŽKY RPO RODIČE JE VLOŽENO ROZHODNUTÍ  O PŘIJETÍ DO MŠ A POZVÁNKA NA INFORMATOIVNÍ SCHŮZKU RODIČŮ.


V ZÁLOŽCE "PRO RODIČE" JE NOVĚ VLOŽEN AKTUALIZOVANÝ LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL 2020.


Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude vyvěšeno 2.6.2020 na hlavních vchodových dveřích školy a na webu školy v záložce "pro rodiče".

 


PROSÍME RODIČE, ABY ZÁVAZNĚ NAHLÁSILI DOCHÁZKU SVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN.

TOTO JE MOŽNÉ UČINIT TELEFONICKY NEBO OSOBNĚ. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI. 

 


VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ (viz. DOKUMENTY)

INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ ÚPLATY (viz. PRO RODIČE)


!!! DŮLEŽITÉ !!!

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

18. 5. 2020 JSOU UMÍSTĚNY V ZÁLOŽCE "PRO RODIČE"

 


INFORMACE K ZÁPISŮM K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ BUDOU ZVEŘEJNĚNY:

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY  - V ZÁLOŽCE "PRO RODIČE" A U HLAVNÍHO VCHODU DO AREÁLU ŠKOLY DNE 16. 4. 2020.


Vážení rodiče, vezměte, prosím , na vědomí následující pokyny!

Věnujte maximální pozornost zdravotnímu stavu svých dětí - vzhledem ke zvýšenému riziku nákazy respiračními onemocněními a v zájmu ochrany zdraví ostatních, nebude dítě s příznaky infekčních onemocnění (rýma, kašel...) do mateřské školy přijato.

V rámci úklidu jsme zařadili častější ošetřování povrchů, klik, vypínačů, apod. dezinfekčními prostředky. Děti jsou neustále vedeny k hygieně rukou a je kontrolováno její správné provedení. 

Škola zajišťuje zvýšenou hygienu všech prostor pro děti včetně školní kuchyně.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola ul. Holečkova 413

je jedním z odloučených pracovišť právního subjektu MŠ Strakonice, Lidická 625.

Škola má dlouholetou tradici. Její počátky spadají do roku 1954, kdy v září zahájila svůj provoz. Dvojpodlažní zděná budova je situována do klidné městské části Strakonic a je obklopena velkou zahradou s hojnou zelení.

● Během posledních let prošla škola řadou úprav. Byla instalována nová střecha a zateplení, vchodové dveře, nové osvětlení, fasáda, úpravou prošly i vnitřní prostory. V roce 2014 byla v budově školy vyměněna okna a v roce 2017 byla provedena celková rekonstrukce elektřiny a zabezpeční školy. Také školní kuchyně, jídelna a veškeré sociální zařízení prodělalo rekonstrukci a dovybavení.

● K budově přísluší prostorná zahrada s hřištěm. Zahrada je vybavena herními prvky, které slouží ke hrám a pohybovému vyžití dětí. Pro lepší možnost přirozeného a spontánního pohybu na ní dětem umožňujeme během celého roku co nejčastější pobyt.

Zahrada byla v roce 2009 revitalizována a i v současné době prochází přeměnou na zahradu v přírodním stylu. Ve spolupráci s rodiči dětí a se zřizovatelem bylo dosaženo v roce 2015 udělení certifikátu "Ukázková přírodní zahrada". I do budoucna chceme v péči o zahradu a její vybavování pokračovat tímto započatým směrem.

● Škola má v současné době kapacitu 90 dětí. Děti jsou rozmístněny podle věku do 4 tříd. Třídy jsou uzpůsobeny potřebám a počtu dětí. Jsou vybaveny moderním nábytkem a zařízením. Na výzdobě školy se podílejí i děti svými pracemi.

  • Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a formou záměrného a spontánního učení směřuje k naplňování kompetencí dětí potřebných pro jejich další vzdělávání a život. Naší snahou je rozvíjet v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci a ohleduplnost, pomoc a podporu druhým, spolupráci.

  • Výchovně vzdělávací činnost počítá s aktivní spoluúčastí dětí, je založena na prožitkovém a zkušenostním učení. Starší děti ve všech třídách mají před vstupem do základní školy možnost intenzivnější přípravy v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 

● Výchovně vzdělávací koncepce školy je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte a podporu jeho individuality. Vychází z celoškolního programu „Barevný svět kolem nás“, jehož motto zní: Hrou objevujeme a poznáváme svět ve všech jeho barvách. Prostřednictvím tohoto programu chceme dětem umožnit, aby pobyt v mateřské škole pro ně byl místem, kde se budou cítit bezpečně, radostně a kde my dospělí jim budeme zkušenými průvodci na cestě plné objevů a dobrodružství. Program tematicky vychází z ročního cyklu a střídání čtyř období jaro-léto-podzim-zima tak, jak jsou blízká dětskému chápání. Zohledňuje tradice, svátky a slavnosti, které jsou nedílnou součástí života kolem nás.

Škola ve své koncepci upřednostňuje zaměření:

na podporu enviromentální výchovy, kladného vztahu k přírodě a ochranu životního prostředí (návštěva ekocenter, třídění odpadu, tvořivé činnosti z přírodnin a odpadového materiálu, zařazení MŠ v síti škol se zájmem o ekologickou výchovu "Mrkvička", začleňování přírodních hracích a výukových  prvků na školní zahradě, využívání přírodních výukových prvků na škoní zahradě, další dovybavování přírodní zahrady...).

- na vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a způsobu života                                                   (seznamování s možnostmi potencionálního ohrožení, pohyb, relaxace, čištění zoubků, "zdravé mlsání", předplavecká výchova, základy bruslení, návštěvy solné jeskyně, psychická spokojenost a pohoda v kolektivu, samostatnost, zdravé sebevědomí, pozitivní atmosféra, zapojení školy v projektu "Skutečně zdravá škola"...).

- na seznamování se základy pravidel v silničním provozu, bezpečnost a ochranu dětí      (prevence sociálně patologických jevů, bezpečné chování v dopravních situacích, na ulici, v přírodě, preventivní programy-IZS, používání reflexních vestiček a terčíků, zabezpečení školy - vstupní kamerový systém...). 

- na péči o rozvoj jazykového projevu a komunikace dětí
(péče o správnou výslovnost, rozvoj slovní zásoby, logopedická prevence ve spolupráci s logopedy a rodiči, přednášky pro rodiče dětí, vzdělávání pedagogů - logopedický asistent...).

Škola má pro tuto tématiku zpracovány celoškolské projekty, které jsou přílohou Školního vzdělávacího programu.

Záměry  vzdělávání jsou  naplňovány  také  některými společnými akcemi tříd a aktivitami, které účelně doplňují hlavní vzdělávací nabídku:

- Mikulášská nadílka, vánoční, jarní a závěrečná besídka

- karneval, cirkus, divadla a hudební představení, výlety 

- návštěvy knihovny, dopravního hřiště, ZŠ Dukelská, ekologického centra...

- pravidelné pořádání akcí s rodiči na zahradě školy (jarní oslava, rozloučení se zahradou ...)

- zájmové činnosti podporující talent dětí: environmentální, výtvarné činnosti a práce s keramickou

  hlínou (dle podmínek školy a zájmu dětí)

- logopedická prevence pro děti s vadnou výslovností (ve spolupráci s rodiči dětí a logopedy)

- nejstarší děti mají možnost seznamovat se se základy plavání a základy bruslení

- všechny věkové skupiny dětí mohou navštěvovat dle nabídky solnou jeskyni