AKTUÁLNĚ

VŠEM DĚTEM A RODIČŮM PŘEJEME HEZKÉ PRÁZDNINY A DOVOLENOU PLNOU POHODY A SLUNÍČKA.

DĚKUJEME TAKÉ ZA SPOLUPRÁCI, KTEROU JSTE NÁM POSKYTLI BĚHEM CELÉHO ROKU.

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 


NOVÉ INFORMACE PRO RODIČE !!!

V ZÁLOŽCE "PRO RODIČE - INFORMACE K ZÁPISU"

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání - vyvěšení

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí


Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Zápisy do mateřských škol proběhnou ve dnech 6. - 7. května 2019

Formuláře k přijetí dítěte do mateřské školy (žádost o přijetí, evidenční list, souhlas rodičů se zpracováním OÚ, oznámení o zpracování OÚ) budou vydávány na mateřské škole v měsíci dubnu, je též možno stáhnout z webových stránek školy a přinést vyplněné s podpisem obou rodičů k zápisu.

Přílohy:

 • Zápis do MŠ - plakát
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Evidenční list
 • Informovaný rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem agendy předškolního vzdělávání
 • Co by mělo zvládnout dítě při vstupu do MŠ
 • Informace o povinném předškolním vzdělávání - pro rodiče dětí
 • Postup při zápisu
 • Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání

Výše uvedené přílohy jsou umístěny v záložce "Pro rodiče - Informace k zápisu"


 

 

 

 

 

 

 

PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola Holečkova 413 je jedním z odloučených pracovišť právního subjektu MŠ Strakonice, Lidická 625.

Škola má dlouholetou tradici. Její počátky spadají do roku 1954, kdy v září zahájila svůj provoz. Dvojpodlažní zděná budova je situována do klidné městské části Strakonic a je obklopena velkou zahradou s hojnou zelení.

● Během posledních let prošla škola řadou úprav. Byla instalována nová střecha a zateplení, vchodové dveře, nové osvětlení, fasáda, úpravou prošly i vnitřní prostory. V roce 2014 byla v budově školy vyměněna okna a v roce 2017 byla provedena celková rekonstrukce elektřiny a zabezpeční školy. Také školní kuchyně, jídelna a veškeré sociální zařízení prodělalo rekonstrukci a dovybavení.

● K budově přísluší prostorná zahrada s hřištěm. Zahrada je vybavena herními prvky, které slouží ke hrám a pohybovému vyžití dětí. Pro lepší možnost přirozeného a spontánního pohybu na ní dětem umožňujeme během celého roku co nejčastější pobyt.

Zahrada byla v roce 2009 revitalizována a i v současné době prochází přeměnou na zahradu v přírodním stylu. Ve spolupráci s rodiči dětí a se zřizovatelem bylo dosaženo v roce 2015 udělení certifikátu "Ukázková přírodní zahrada". I do budoucna chceme v péči o zahradu a její vybavování pokračovat tímto započatým směrem.

● Škola má v současné době kapacitu 90 dětí. Děti jsou rozmístněny podle věku do 4 tříd. Třídy jsou uzpůsobeny potřebám a počtu dětí. Jsou vybaveny moderním nábytkem a zařízením. Na výzdobě školy se podílejí i děti svými pracemi.

 • Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a formou záměrného a spontánního učení směřuje k naplňování kompetencí dětí potřebných pro jejich další vzdělávání a život. Naší snahou je rozvíjet v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci a ohleduplnost, pomoc a podporu druhým, spolupráci.

 • Výchovně vzdělávací činnost počítá s aktivní spoluúčastí dětí, je založena na prožitkovém a zkušenostním učení. Starší děti ve všech třídách mají před vstupem do základní školy možnost intenzivnější přípravy v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 

● Výchovně vzdělávací koncepce školy je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte a podporu jeho individuality. Vychází z celoškolního programu „Barevný svět kolem nás“, jehož motto zní: Hrou objevujeme a poznáváme svět ve všech jeho barvách. Prostřednictvím tohoto programu chceme dětem umožnit, aby pobyt v mateřské škole pro ně byl místem, kde se budou cítit bezpečně, radostně a kde my dospělí jim budeme zkušenými průvodci na cestě plné objevů a dobrodružství. Program tematicky vychází z ročního cyklu a střídání čtyř období jaro-léto-podzim-zima tak, jak jsou blízká dětskému chápání. Zohledňuje tradice, svátky a slavnosti, které jsou nedílnou součástí života kolem nás.

Škola ve své koncepci upřednostňuje zaměření:

na podporu enviromentální výchovy, kladného vztahu k přírodě a ochranu životního prostředí (návštěva ekocenter, třídění odpadu, tvořivé činnosti z přírodnin a odpadového materiálu, zařazení MŠ v síti škol se zájmem o ekologickou výchovu "Mrkvička", začleňování přírodních hracích a výukových  prvků na školní zahradě, využívání přírodních výukových prvků na škoní zahradě, další dovybavování přírodní zahrady...).

- na vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a způsobu života                                                   (seznamování s možnostmi potencionálního ohrožení, pohyb, relaxace, čištění zoubků, "zdravé mlsání", předplavecká výchova, základy bruslení, návštěvy solné jeskyně, psychická spokojenost a pohoda v kolektivu, samostatnost, zdravé sebevědomí, pozitivní atmosféra, zapojení školy v projektu "Skutečně zdravá škola"...).

- na seznamování se základy pravidel v silničním provozu, bezpečnost a ochranu dětí      (prevence sociálně patologických jevů, bezpečné chování v dopravních situacích, na ulici, v přírodě, preventivní programy-IZS, používání reflexních vestiček a terčíků, zabezpečení školy - vstupní kamerový systém...). 

- na péči o rozvoj jazykového projevu a komunikace dětí
(péče o správnou výslovnost, rozvoj slovní zásoby, logopedická prevence ve spolupráci s logopedy a rodiči, přednášky pro rodiče dětí, vzdělávání pedagogů - logopedický asistent...).

Škola má pro tuto tématiku zpracovány celoškolské projekty, které jsou přílohou Školního vzdělávacího programu.

Záměry  vzdělávání jsou  naplňovány  také  některými společnými akcemi tříd a aktivitami, které účelně doplňují hlavní vzdělávací nabídku:

- Mikulášská nadílka, vánoční, jarní a závěrečná besídka

- karneval, cirkus, divadla a hudební představení, výlety 

- návštěvy knihovny, dopravního hřiště, ZŠ Dukelská, ekologického centra...

- pravidelné pořádání akcí s rodiči na zahradě školy (jarní oslava, rozloučení se zahradou ...)

- zájmové činnosti podporující talent dětí: environmentální, výtvarné činnosti a práce s keramickou

  hlínou (dle podmínek školy a zájmu dětí)

- logopedická prevence pro děti s vadnou výslovností (ve spolupráci s rodiči dětí a logopedy)

- nejstarší děti mají možnost seznamovat se se základy plavání a základy bruslení

- všechny věkové skupiny dětí mohou navštěvovat solnou jeskyni