AKTUÁLNĚ

INFORMACE PRO RODIČE

Informace k nástupu dětí do MŠ Holečkova 413 – 12. 4. 2021

* nastupují pouze děti s povinným předškolním vzděláváním a děti  zaměstnanců vybraných  profesí  ISZ (zákonný zástupce doloží potvrzení zaměstnavatele)

* děti budou rozděleny do skupin maximálně po 15-ti dětech

* v době pobytu MŠ nemusí děti nosit roušky

Testování

* každý zákonný zástupce bude testovat své dítě sám 2x týdně v pondělí a čtvrtek ve  vyznačených prostorách v MŠ nebo venku

* počítejte s 15 minutovým zdržením do vyhodnocení testu

* testy obdrží každý zákonný zástupce po příchodu do MŠ

V případě doneseného vlastního testu, musí být tento test schválený Ministerstvem zdravotnictví

(https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/)

 


 

Informace pro rodiče dětí – platba školného a stravného

Rodičům dětí, kteří nedocházejí do mateřské školy, se nestrhává od 1. 3. 2021 úplata za předškolní vzdělávání (tzv. školné) ani stravné. Konečné vyúčtování bude provedeno v měsíci červnu.


Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče v oddíle "PRO RODIČE" jsou vloženy informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání včetně formulářů potřebné dokumentace.

 


Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1 . třídy ZŠ proběhne ve dnech 6. - 26. dubna 2021. Konkrétní informace k zápisu najdete na webových stránkách jednotlivých základních škol.


 

Vážení rodiče,

dovolili jsme si pro Vás a děti připravit možnost malého rozptýlení

a odreagování na čerstvém vzduchu v této složité době.

 

CESTIČKA ZA POKLADEM

Čeká Vás 8 stanovišť s úkoly.

Start je u vodojemu na Podsrpu.

   (49.2498506N, 13.9304011E) 

             Zde je možno i zaparkovat vozidlo.         

 

   CELÁ CESTA JE VYZNAČENA FÁBORKY

  Podaří se Vám najít  poklad ???

Lovu zdar !!!


 

INFORMACE PRO RODIČE NEJSTARŠÍCH DĚTÍ

Možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 

spustíte ji snadno zde.

Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

Interaktivní příprava předškoláků na zápis 2021 zdarma:

https://nns.cz/predskolak/miuc-zapis-je-tu-zdarma/


UZAVŘENÍ MŠ

Na základě krizového opatření vlády ĆR bude od 1. 3. 2021 MŠ Strakonice, Lidická 625 -  odloučené pracoviště: ul. Holečkova 413 UZAVŘENA.

Vzdělávání distančním způsobem bude poskytováno dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci). Materiály k distanční výuce budou zasílány každé pondělí na emailové adresy, které byly pro tyto účely rodiči zpřístupněny. 

Bližší informace k ošetřovnému zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualne-informace-k-osetrovnemu

Škola již nevyplňuje žádné porvrzení.

Pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybranných profesí pro chod státu, bude v provozu MŠ Strakonice, Lidická  625 - odloučené pracoviště: ul.Spojařů 1260

 


 

!!! Oznámení pro rodiče ze třídy Motýlků !!!

Děti, které byly v mateřské škole ve dnech 11. 1. a 13. 1. 2021 mají krajskou hygienickou stanicí z důvodu výskytu COVID-19 nařízenou karanténu od úterý 19. 1. 2021.

Děti, které půjdou na test na COVID-19 a test bude negativní, mají nařízenou karanténu:

do soboty 23. 1. 2021 (včetně). Do mateřské školy mohou nastoupit v pondělí 25. 1. 2021.

Děti, které nepůjdou na test na COVID-19, mají nařízenou karanténu:

do středy 27. 1. 2021 (včetně). Do mateřské školy mohou nastoupit ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Děti, které v těchto dnech nebyly v mateřské škole nebo prodělaly onemocnění COVID-19, karanténu nemají. V úterý 19. 1. 2021 přijdou děti ráno do třídy Sluníček a budou rozděleny do ostatních tříd.


 

!!! Ošetřovné !!!

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu nařízené karantény dětí, které byly v mateřské škole ve dnech 11. 1. a 13. 1. 2021.

Vážení rodiče,

v současné době nepotřebujete potvrzení od mateřské školy o přerušení provozu mateřské školy a nařízené karanténě dětí, tak jak tomu bylo na jaře 2020.

Rodiče sami vyplňují formulář dle návodu a metodiky ČSSZ. Po vyplnění a vytištění formuláře předáváte svému zaměstnavateli.

O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce února za měsíc leden.

Česká správa sociálního zabezpečení má na svých webových stránkách na portálu ČSSZ k dispozici ke stažení tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) včetně dalšího postupu.

Novinkou je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Rodiče proto žádáme, aby si toto vygenerované číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na webových stránkách ČSSZ - www,eportal.cszz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m


 

!!! Oznámení pro rodiče dětí !!!

V mateřské škole je možné si vyzvednou Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v předškolním zařízení.

 


 

Rada města Strakonice plnící úkoly zřizovatele mateřských škol zřizovaných městem Strakonice svým usnesením č.983/2020 ze dne 14. 10. 2020 žádá rodiče dětí navštěvujících tyto mateřské školy, kteří čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou a nedocházejí do zaměstnání, aby v době vyhlášení nouzového stavu ponechali v domácí péči i dítě, které jinak navštěvuje mateřskou školu. 

Děkujeme.


 

 


 

 


VÁŽENÍ RODIČE,  PŘI VSTUPU DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY POUŽÍVEJTE ROUŠKY ČI JINOU OCHRANU NOSU A ÚST.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A OHLEDUPLNOST.


 

Vážení rodiče, vezměte, prosím , na vědomí následující pokyny!

Věnujte maximální pozornost zdravotnímu stavu svých dětí -  v zájmu ochrany zdraví ostatních, nebude dítě s příznaky infekčních onemocnění (rýma, kašel...) do mateřské školy přijato.

V rámci úklidu jsme zařadili častější ošetřování povrchů, klik, vypínačů, apod. dezinfekčními prostředky. Děti jsou neustále vedeny k hygieně rukou a je kontrolováno její správné provedení. 

Škola zajišťuje zvýšenou hygienu všech prostor pro děti včetně školní kuchyně.


Vážení rodiče!

Vzhledem k možnému zvýšenému riziku nákazy respiračními onemocněními a v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí, Vás samotných i nás zaměstnanců, se na Vás obracíme s prosbou, abyste při vstupu do budovy mateřské školy zvážili počet osob, které budou doprovázet Vaše dítě. Naše mateřská škola má jeden vchod a společné šatny pro všechny třídy.

Dále je nutné, aby každé dítě mělo v sáčku v šatně uloženou vlastní roušku, pro případ, že by ji bylo nutno v průběhu dne použít.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se nám podaří společně s Vámi vykročit zdárně do nového školního roku.


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola ul. Holečkova 413

je jedním z odloučených pracovišť právního subjektu MŠ Strakonice, Lidická 625.

Škola má dlouholetou tradici. Její počátky spadají do roku 1954, kdy v září zahájila svůj provoz. Dvojpodlažní zděná budova je situována do klidné městské části Strakonic a je obklopena velkou zahradou s hojnou zelení.

● Během posledních let prošla škola řadou úprav. Byla instalována nová střecha a zateplení, vchodové dveře, nové osvětlení, fasáda, úpravou prošly i vnitřní prostory. V roce 2014 byla v budově školy vyměněna okna a v roce 2017 byla provedena celková rekonstrukce elektřiny a zabezpečení školy. Také školní kuchyně, jídelna a veškeré sociální zařízení prodělalo rekonstrukci a dovybavení.

● K budově přísluší prostorná zahrada s hřištěm. Zahrada je vybavena herními prvky, které slouží ke hrám a pohybovému vyžití dětí. Pro lepší možnost přirozeného a spontánního pohybu na ní dětem umožňujeme během celého roku co nejčastější pobyt.

Zahrada byla v roce 2009 revitalizována a i v současné době prochází přeměnou na zahradu v přírodním stylu. Ve spolupráci s rodiči dětí a se zřizovatelem bylo dosaženo v roce 2015 udělení certifikátu "Ukázková přírodní zahrada". I do budoucna chceme v péči o zahradu a její vybavování pokračovat tímto započatým směrem.

● Škola má v současné době kapacitu 90 dětí. Děti jsou rozmístěny podle věku do 4 tříd. Třídy jsou uzpůsobeny potřebám a počtu dětí. Jsou vybaveny moderním nábytkem a zařízením. Na výzdobě školy se podílejí i děti svými pracemi.

  • Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a formou záměrného a spontánního učení směřuje k naplňování kompetencí dětí potřebných pro jejich další vzdělávání a život. Naší snahou je rozvíjet v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci a ohleduplnost, pomoc a podporu druhým, spolupráci.

  • Výchovně vzdělávací činnost počítá s aktivní spoluúčastí dětí, je založena na prožitkovém a zkušenostním učení. Starší děti ve všech třídách mají před vstupem do základní školy možnost intenzivnější přípravy v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 

● Výchovně vzdělávací koncepce školy je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte a podporu jeho individuality. Vychází z celoškolního programu „Barevný svět kolem nás“, jehož motto zní: Hrou objevujeme a poznáváme svět ve všech jeho barvách. Prostřednictvím tohoto programu chceme dětem umožnit, aby pobyt v mateřské škole pro ně byl místem, kde se budou cítit bezpečně, radostně a kde my dospělí jim budeme zkušenými průvodci na cestě plné objevů a dobrodružství. Program tematicky vychází z ročního cyklu a střídání čtyř období jaro-léto-podzim-zima tak, jak jsou blízká dětskému chápání. Zohledňuje tradice, svátky a slavnosti, které jsou nedílnou součástí života kolem nás.

Škola ve své koncepci upřednostňuje zaměření:

na podporu environmentální výchovy, kladného vztahu k přírodě a ochranu životního prostředí (návštěva ekocenter, třídění odpadu, tvořivé činnosti z přírodnin a odpadového materiálu, zařazení MŠ v síti škol se zájmem o ekologickou výchovu "Mrkvička", začleňování přírodních hracích a výukových  prvků na školní zahradě, využívání přírodních výukových prvků na školní zahradě, další dovybavování přírodní zahrady...).

- na vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a způsobu života                                                   (seznamování s možnostmi potencionálního ohrožení, pohyb, relaxace, čištění zoubků, "zdravé mlsání", předplavecká výchova, základy bruslení, návštěvy solné jeskyně, psychická spokojenost a pohoda v kolektivu, samostatnost, zdravé sebevědomí, pozitivní atmosféra, zapojení školy v projektu "Skutečně zdravá škola"...).

- na seznamování se základy pravidel v silničním provozu, bezpečnost a ochranu dětí      (prevence sociálně patologických jevů, bezpečné chování v dopravních situacích, na ulici, v přírodě, preventivní programy-IZS, používání reflexních vestiček a terčíků, zabezpečení školy ..). 

- na péči o rozvoj jazykového projevu a komunikace dětí
(péče o správnou výslovnost, rozvoj slovní zásoby, logopedická prevence ve spolupráci s logopedy a rodiči, přednášky pro rodiče dětí, vzdělávání pedagogů - logopedický asistent...).

Škola má pro tuto tématiku zpracovány celoškolské projekty, které jsou přílohou Školního vzdělávacího programu.

Záměry  vzdělávání jsou  naplňovány  také  některými společnými akcemi tříd a aktivitami, které účelně doplňují hlavní vzdělávací nabídku:

- Mikulášská nadílka, vánoční, jarní a závěrečná besídka

- karneval, cirkus, divadla a hudební představení, výlety 

- návštěvy knihovny, dopravního hřiště, ZŠ Dukelská, ekologického centra...

- pravidelné pořádání akcí s rodiči na zahradě školy (jarní oslava, rozloučení se zahradou ...)

- zájmové činnosti podporující talent dětí: environmentální, výtvarné činnosti a práce s keramickou

  hlínou (dle podmínek školy a zájmu dětí)

- logopedická prevence pro děti s vadnou výslovností (ve spolupráci s rodiči dětí a logopedy)

- nejstarší děti mají možnost seznamovat se se základy plavání a základy bruslení